1 Botoa | 298 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 49 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 28 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 389 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]